Troncalidade no MIR (II): Análise do Real Decreto

Así comeza o «Real Decreto 639/2014, de 25 de xullo», máis coñecido como «Decreto da Troncalidade» (baixar o .pdf).


O Real Decreto ten 41 artigos divididos en 6 capítulos, máis o preámbulo, 12 disposicións adicionais, 9 disposicións transitorias, 1 disposición derrogatoria, 9 disposicións finais e 2 anexos. Un total de 38 páxinas que podes descargar en .pdf desde a web do BOE.

PREÁMBULO

O Real Decreto comeza cun preámbulo de 2 páxinas que se pode resumir facilmente en 3 palabras: “A troncalidade mola”.

CAPÍTULO I: DISPOSICIÓNS XERAIS

Este capítulo consta só dun artigo onde di cales son os obxectivos deste Real Decreto. Leria lexislativa, basicamente. Nada que resaltar.

CAPÍTULO II: DA TRONCALIDADE

Este capítulo contén un total de 9 artigos, do 2 ao 10. Estabelece de modo xeral o funcionamento do novo sistema, formada por un período troncal e outro de formación específica, quen e como se elaboran os programas de formación, unidades docentes, titores e demais temas administrativos.

Para nós, o máis salientábel é:

Art. 2.3 «El tronco cursado, desvinculado de un periodo de formación específica, no tendrá por sí mismo efectos profesionales.»

Ou sexa, facer só o período troncal non vale para nada, é imprescindíbel facer despois o período de formación específica.

Art. 4.4 «Durante el periodo troncal del programa formativo oficial de las especialidades troncales no se autorizarán rotaciones externas de las previstas artículo 21 del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero.

La duración de las rotaciones externas durante el periodo de formación específica del programa oficial de las especialidades troncales no podrán superar los 4 meses, en la totalidad de dicho periodo.»

As rotacións externas son como un Erasmus, só que con menos festa e máis traballo.

Art. 8. «Evaluación de los residentes de las especialidades adscritas al régimen de formación troncal. (...)

c) En la comisión de docencia a la que se adscriba una unidad docente troncal se constituirá un comité de evaluación de dicho tronco, cuya función será la de llevar a cabo la evaluación anual y final del periodo formativo troncal. (...)

d) La evaluación del último año de tronco podrá ser positiva, negativa recuperable o negativa no recuperable. Tendrá el carácter de evaluación final de tronco y se llevará a cabo por el comité de evaluación al concluir el noveno mes del último año del periodo troncal.

La evaluación positiva del periodo troncal permitirá que el residente realice una rotación interna, durante los tres últimos meses del periodo troncal, elegida conjuntamente con su tutor en áreas de especial interés para su formación. Concluida la estancia, el residente continuará con el periodo de formación específica de la especialidad elegida, según lo previsto en el artículo 35.3. (...)

Cuando la evaluación del periodo troncal sea negativa recuperable, la recuperación se llevará a cabo dentro de los tres últimos meses del periodo de formación troncal. La evaluación positiva del periodo de recuperación permitirá al residente iniciar el periodo de formación específica en la especialidad elegida, según lo previsto en el artículo 35.3.

En los supuestos en los que el periodo de recuperación sea evaluado negativamente, o en los que la evaluación del periodo formativo troncal sea negativa no recuperable, se estará a lo dispuesto en el párrafo final del artículo 22.1 del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero

Ou sexa, no tronco avalíante tres meses antes de acabar. Se aprobas, fas unha rotación de 3 meses onde queiras. Se suspendes por pouco, fas 3 meses de recuperación onde che manden. E se suspendes desastrosamente, o que di o parágrafo ao que se refiren é «La evaluación negativa del periodo de recuperación no tendrá carácter recuperable y supondrá la extinción del contrato (...)».

CAPÍTULO III: DA REESPECIALIZACIÓN TRONCAL PARA PROFESIONAIS DO SISTEMA SANITARIO

Son 5 artigos, do 11 ao 15. Neles di que naquelas especialidades deficitarias poderá crearse unha cota de prazas para a reespecialización. Poderán acceder a elas todas as persoas que posúan unha especialidade, que terán que facer un exame sobre o tronco do cal se trate a especialidade que queren facer, onde os méritos académicos e profesionais suporán entre 50% e 60% do cálculo da cualificación final (isto todo concretarase na convocatoria). As persoas que obteñan estas prazas terán que facer só o período de formación específica, saltando o tronco.

Ollo, o truco está en que por este medio só podes acceder ás especialidades que lle interesen ao Ministerio. Se queres facer unha reespecialización noutra especialidade, tócache repetir o MIR, aínda que se é do mesmo tronco que a túa especialidade non tes que repitir o período troncal.

CAPÍTULO IV: DAS ÁREAS DE CAPACITACIÓN ESPECÍFICA

Son 11 artigos, do 16 ao 26. As áreas de capacitación son subespecialidades, especialidades dentro dunha determinada especialidade. Para acceder a elas, obviamente, é preciso ter primeiro a especialidade correspondente.

Art. 18.4 «Quienes cursen el programa de formación en un área de capacitación específica tendrán, sin perjuicio de la reserva de su plaza de origen y en los términos previstos en la normativa que en su caso resulte de aplicación, la consideración de especialistas en formación en régimen de residencia y les será de aplicación, con las adaptaciones derivadas de lo previsto en este real decreto, el régimen jurídico contenido en el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre y en el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero.»

Ou sexa, no período en que esteas a formarte nunha área específica, aínda que xa sexas un médico especialista feito e dereito, volves ser considerado residente a todos os efectos legais.

Art. 21 «Para obtener el diploma de área de capacitación específica será necesario cumplir los siguientes requisitos:

a) Encontrarse en posesión del título de especialista en alguna de las especialidades en ciencias de la salud en cuyo ámbito se constituya el área de capacitación específica, y acreditar un mínimo de dos años de ejercicio profesional efectivo en la especialidad. (...)

c) Haber cumplido los objetivos y adquirido las competencias previstas en el programa formativo de área de capacitación específica, habiendo sido evaluado positivamente en los términos previstos en el artículo 26»

Art. 25 «Acceso a la formación en área de capacitación específica.

1. Los especialistas que acrediten el periodo de ejercicio profesional al que se refiere el artículo 21.a) podrán acceder a la formación en un área de capacitación específica solicitándolo en las convocatorias que periódicamente se aprobarán por orden de la persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
A través de dicha orden de convocatoria, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado", se regularán las características del proceso selectivo, los requisitos de los aspirantes, el régimen de admisión a la formación, la comisión de selección y sus funciones, la adjudicación de plazas y los demás aspectos que se consideren necesarios para la resolución de la convocatoria.»

Isto é, aquelas persoas que teñan unha especialidade e leven 2 anos exercéndoa poderán formarse nunha área de capacitación específica, aínda que os criterios para acceder dependerán da convocatoria que se publique no seu momento.

CAPÍTULO V: DAS PROBAS ANUAIS DE ACCESO A PRAZAS DE FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA

Son 12 artigos, do 27 ao 38. É aquí onde están as cousas máis interesantes para a xente que se vai presentar ao exame MIR. En primeiro lugar fala da publicación das prazas, da nacionalidade e do título que é preciso posuír e das prazas para persoas con discapacidade. Todo iso depende na súa maioría da convocatoria en cuestión ou doutras leis, mais en esencia vai ser como até agora.

No artigo 33 fala da proba selectiva, isto é, do exame MIR. Pódese salientar que «Dicha prueba evaluará conocimientos teóricos, prácticos y, en su caso, habilidades clínicas y comunicativas». Polo resto, todo igual que agora, cunha nota mínima de corte (que pode variar en función da convoctoria), o exame valendo 90% e os méritos académicos e profesionais 10%.

No artigo 35, é onde chega o tema controvertido. Mirade:

Art. 35.3 «En las especialidades troncales la elección se realizará a nivel estatal en dos fases. En la primera fase se elegirá tronco y unidad docente del periodo troncal; la segunda fase se llevará a cabo una vez cursado el tronco y obtenida una evaluación positiva en éste. En esta segunda fase, para la elección de unidad docente y especialidad, se ofertarán las plazas en formación de las especialidades incluidas en la convocatoria anual en la que se eligió tronco y unidad docente periodo troncal.

En ambas fases, la elección de plaza se realizará de acuerdo con el orden decreciente de puntuación obtenida en la convocatoria anual de pruebas selectivas para el acceso a plazas de formación sanitaria especializada en la que se hubiera obtenido plaza del correspondiente tronco.»

Ou sexa, despois de facer o exame MIR, coa túa nota, escolles un tronco nun determinado lugar. Unha vez feito o tronco, xuntan a todas as persoas que fixeron ese tronco para que escollan unha especialidade dese tronco entre as prazas que se ofrecen no conxunto do territorio, non necesariamente no mesmo lugar onde fixeron o tronco. Esta segunda selección tamén se fai en función da nota do MIR.

Art. 37.3 «Los adjudicatarios de una plaza en formación que no tomen posesión de la misma o que abandonen la formación después de ser adjudicatarios, en dos convocatorias en un periodo de cinco años desde la primera adjudicación, solo podrán participar en una nueva prueba selectiva una vez concluidos los procesos selectivos correspondientes a las dos convocatorias anuales posteriores a la última en la que se le adjudicó plaza»

CAPÍTULO VI: DA CREACIÓN E MODIFICACIÓN DE TÍTULOS DE ESPECIALISTA

Son 3 artigos, do 39 ao 41. A nivel de Medicina, fala da creación das especialidades de Psiquiatría do Neno e do Adolescente, Análises Clínicas e Bioquímica Clínica, e Xenética Clínica (estas dúas últimas multidisciplinares, poden acceder persoas graduadas/licenciadas en Medicina, Farmacia, Bioloxía e Química).

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS

Son 12 disposicións en que se falan temas administrativos. Só merece ser destacada a desaparición das especialidades de Hidroloxía Médica, Medicina da Educación Física e o Deporte, e Medicina Legal e Forense, que xa non se ofrecerán no MIR 2015/2016 (os que fan o exame en febreiro de 2016, vaia).

DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS

Son 9 disposicións que falan de como se irá extinguindo o sistema actual. Basicamente, aqueles que comecen a formarse antes da implantación dos troncos continuarán a súa formación coas condicións que tiña, e terá o título correspondente. Nada inesperado. Sobre as áreas de capacitación, aqueles profesionais que demostren que levan traballando nesa área varios anos, poderán de maneira excepcional obter o diploma sen ter que realizar o período de formación. Tamén bastante lóxico.

DISPOSICIÓN DERROGATORIA

Fala das leis que deixarán de aplicarse ao entrar esta en vigor.

DISPOSICIÓNS FINAIS

Fala das modificacións que este decreto supón a leis previas e máis temas administrativos. Aínda así, é interesante salientar o referente a cando se implantará a troncalidade a efectos prácticos:
Disposición final sexta «Calendario respecto a las previsiones contenidas en el capítulo II de este real decreto.

1. En el plazo de dos años desde la constitución de las comisiones delegadas de tronco se aprobarán y publicarán en el "Boletín Oficial del Estado" los programas formativos oficiales de las especialidades adscritas al sistema formativo troncal en los que se determinarán las competencias a adquirir por los residentes en el periodo troncal y en el específico, así como los criterios de evaluación de los especialistas en formación y los requisitos de acreditación de las unidades docentes de tronco y de especialidad.

2. Una vez aprobados los citados requisitos de acreditación, las comunidades autónomas procederán, en el plazo de doce meses, a la adaptación de sus actuales estructuras docentes en estructuras de carácter troncal previendo, así mismo, las unidades docentes de formación especializada en las que se cursarán los periodos de formación específica de las especialidades integradas en cada tronco. (...)

3. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, después de acreditar las unidades docentes que posibiliten la formación especializada troncal, determinará, previo informe de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, la convocatoria anual en la que se incluirán plazas de formación sanitaria especializada de carácter troncal.»
Entón, entre agora e agosto de 2016 serán aprobados e publicados os programas formativos dos troncos e das especialidades. Unha vez feito iso, haberá un ano máis (até, o máis tardar, agosto de 2017) para que as comunidades autónomas adapten as estruturas á nova formación. Que quere isto dicir? Pois, tendo en conta que as convocatorias son publicadas en setembro de cada ano, o MIR 2014/2015 (o próximo) non se verá afectado, o MIR 2015/2016 (o dos que van comezar agora 6º) case seguramente tampouco, o MIR 2016/2017 (o dos que van comezar 5º) é pouco probábel, o MIR 2017/2018 (o dos que van comezar 4º) é case seguro que terá xa os troncos.

Aínda así, moito ollo con isto. Varios colectivos están a valorar a posibilidade de presentar un recurso ante este Real Decreto, o que podería supor un adiamento na súa implantación. E non podemos esquecer que en 2015 haberá novas eleccións xerais, das que pode saír un novo goberno español que podería paralizar este decreto.

ANEXO I

As especialidades distribúense en troncos do seguinte xeito:
 1. Tronco Médico (TCM): Alergoloxía, Anestesioloxía e Reanimación, Aparello Dixestivo, Cardioloxía, Endocrinoloxía e Nutrición, Farmacoloxía Clínica, Xeriatría, Hematoloxía e Hemoterapia, Medicina do Traballo, Medicina Familiar e Comunitaria, Medicina Física e Rehabilitación, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Medicina Preventiva e Saúde Pública, Nefroloxía, .Neurofisioloxía Clínica, Neuroloxía, Oncoloxía Médica, Oncoloxía Radioterápica, Pneumoloxía, Reumatoloxía.
 2. Tronco Cirúrxico (TCQ): Anxioloxía e Cirurxía Vascular, Cirurxía Cardiovascular, Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo, Cirurxía Oral e Máxilo-Facial, Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía, Cirurxía Pediátrica, Cirurxía Plástica, Estética e Reparadora, Cirurxía Torácica, Neurocirurxía, Uroloxía.
 3. Tronco de Laboratorio e Diagnóstico Clínico (TCLDC): Análises Clínicas e Bioquímica Clínica, Xenética Clínica, Inmunoloxía, Microbioloxía e Parasitoloxía.
 4. Tronco de Imaxe Clínica (TCIC): Medicina Nuclear, Radiodiagnóstico.
 5. Tronco de Psiquiatría (TP): Psiquiatría, Psiquiatría do Neno e do Adolescente.
Especialidades que fican fóra dos troncos: Anatomía Patolóxica, Dermatoloxía Médico-Cirúrxica e Venereoloxía, Obstetricia e Xinecoloxía, Oftalmoloxía, Otorrinolaringoloxía, Pediatría e as súas Áreas Específicas, Radiofarmacia, Radiofísica Hospitalaria.

ANEXO II

As Áreas de Capacitación Específica son as seguintes:
 1. Enfermidades Infecciosas: Para médicos especialistas en Medicina Interna, Microbioloxía e Parasitoloxía, Pneumoloxía e Pediatría e as súas Áreas Específicas.
 2. Hepatoloxía Avanzada: Para médicos especialistas en Aparello Dixestivo e Medicina Interna
 3. Neonatoloxía: Para Médicos especialistas en Pediatría e as súas Áreas Específicas.
 4. Urxencias e Emerxencias: Para médicos especialistas en Medicina Interna, Medicina Intensiva, Medicina Familiar e Comunitaria, e Anestesioloxía e Reanimación.

4 comentarios:

 1. Benditas publicacións as túas! E santa paciencia!! Gracias Jon

  ResponderEliminar
 2. Muy buen análisis. Espero que se cumplan tus predicciones en cuanto a la fecha de inicio de la troncalidad y a mi no me pille el tronco... (llámame egoísta si quieres..xD)

  Por cierto, muy buen blog. Hace nada que te sigo, pero te has ganado un lector y un compañero de experiencias.

  Saludos

  ResponderEliminar
 3. Hola Jon. Soy Chechu Jiménez, presidente del Colegio Médico de Ourense. Me parece que tienes un excelente blog, de los pocos con estos contenidos y enfoques. Como sabes tuvimos una charla sobre este tema esta semana que creo fue muy interesante.
  Nos gustaría publicar en la Revsita Auriensis alguno de los posts que tienes publicados sobre los MIR y de paso dar a conocer el blog.

  También nos gustaría que difundieses a Estudiantes y MIRs los Cursos de Controversias y Gestión del Conocimiento (Talleres) que organiza el Colegio de Ourense vía inscripción gratuita para estudiantes y MIR o simplemente asistiendo a alguna de las sesiones que os interesen.

  Un saludo y enhorabuena.

  ResponderEliminar
  Respostas
  1. Paréceme unha excelente idea. Escríbeme a contacto@asmireunhanoites.com e falámolo.

   E grazas polas gabanzas, non se merecen!

   Eliminar